Renginio “Skambutis Kalėdų senliui” Taisyklės ir Privatumo pranešimas

Taisyklės

 

Registruodamiesi ir (ar) dalyvaudami Tauragės rajono savivaldybės organizuojamame renginyje „Skambutis Kalėdų seneliui“ (Renginys) sutinkate laikytis šių taisyklių (Renginio taisyklės). Jeigu Renginyje naudojantis Jūsų „Facebook“ paskyra pageidauja dalyvauti kiti asmenys, šios Renginio taisyklės taikomos ir šiems asmenims, todėl leisdami naudotis savo „Facebook“ paskyra užtikrinate kad gavote tokių asmenų sutikimą. Kai kiti dalyvaujantis asmenys yra Jūsų atstovaujamieji, laikoma, jog duodate sutikimą jų vardu.

  1. Renginio organizatorius: Tauragės rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, el. p. [email protected], tel. Nr. 8 700 11 220, https://www.facebook.com/tauragessavivaldybe.
  2. Renginio laikotarpis: š. m. gruodžio 16-20 d., nuo 18 iki 19 val.
  3. Registruotis Renginyje galite parašydami privačią žinutę Kalėdų seneliui puslapyje facebook.com/kaledu.senelis.taurageje ir sekdami Kalėdų senelio nurodymus.
  4. Kalėdų senelis gali nespėti pasikalbėti su visais norinčiais, todėl gali nutikti taip, jog su kai kuriais Renginio dalyviais pasikalbėti nepavyks, o kiekvienam Renginio dalyviui skirtas laikas yra limituotas.
  5. Renginys bus transliuojamas tiesiogiai viešose Tauragės rajono savivaldybės „Facebook“ ir „YouTube“ paskyrose, todėl sutinkate, kad Tauragės rajono savivaldybė ar kiti asmenys, dalyvaujantys Renginio organizavime, naudotų jūsų atvaizdą, balsą ir (ar) kitą su jumis susijusią medžiagą.
  6. Asmens duomenys, susiję su Renginio organizavimu, tvarkomi pagal žemiau pateiktą Privatumo pranešimą.
  7. Dalyvaudami Renginyje, tiesioginės transliacijos metu privalote elgtis mandagiai ir etiškai, ir privalote nesielgti nepagarbiai ar įžeidžiai.
  8. Tauragės rajono savivaldybė pasilieka teisę bet kada nutraukti Renginį, kai dėl objektyvių priežasčių Renginys nebegali būti tęsiamas, taip pat nutraukti pokalbį su bet kuriuo asmeniu dėl laiko apribojimų arba dėl to, jog Renginio dalyvis pažeidžia šias Renginio taisykles.
  9. Renginio dalyvis gali bet kada nutraukti dalyvavimą Renginyje ir išjungti pokalbį su Kalėdų seneliu.

 

Privatumo pranešimas

 

Šiame privatumo pranešime (Privatumo pranešimas) pateikiame informaciją apie tai, kaip bus tvarkomi Tauragės rajono savivaldybės organizuojamame renginyje „Skambutis Kalėdų seneliui“ (Renginys) dalyvaujančių asmenų asmens duomenys. Čia aprašome kokius asmens duomenis renkame, ką su jais darome ir kam perduodame, taip pat pateikiame informaciją apie teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra Tauragės rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, el. p. [email protected], tel. Nr. 8 700 11 220.

Kokie duomenys, kokiais tikslais ir kokiu pagrindu renkami

Asmeniui registruojantis Renginyje tvarkysime asmens vardą, pavardę, ir, kai kuriais atvejais, kitus asmens „Facebook“ paskyros duomenis, kuriuos mums pateiks Renginio dalyvis.

Renginio metu tvarkysime Renginyje užsiregistravusio asmens ir bet kurių kitų asmenų, kurie dalyvauja skambutyje naudodamiesi užsiregistravusio asmens „Facebook“ paskyra, vardą, pavardę, atvaizdą ir balsą (užfiksuotus tiesioginės transliacijos metu) ir bet kokius kitus asmens duomenis, kuriuos skambutyje dalyvaujantys asmenys pateiks skambučio metu.

Asmens duomenys reikalingi tinkamai organizuoti Renginį ir užtikrinti dalyvių galimybę dalyvauti Renginyje.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti sutartį – suteikti pramogos paslaugą Renginio dalyviui (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b punktas).

Kas galės matyti Jūsų duomenis

Renginio organizavimo ir įgyvendinimo tikslais, asmens duomenys bus perduodami Kalėdų seneliui, su kuriuo susisiekti galima Kalėdų senelio „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/kaledu.senelis.taurageje, ir Tauragės kabelinei televizijai, su kuria susisiekti galima „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/taurageskabelineTVK.

Renginys bus tiesiogiai viešai transliuojamas Tauragės rajono savivaldybės „Facebook“ ir „YouTube“ paskyrose, todėl prieigą prie jų turės duomenų tvarkytojai Facebook Ireland Ltd. ir Google Ireland Limited, taip pat kiti suinteresuoti asmenys.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Registracijos Renginyje metu pateikti asmens duomenys registraciją vykdančio subjekto „Facebook“ paskyroje bus saugomi iki Renginio pabaigos ir 3 mėnesius pasibaigus Renginiui.

Teisės, susijusios su duomenų apsauga

Norint sužinoti, kokius asmens duomenis mes tvarkome, galima kreiptis į mus el. paštu: [email protected] Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis įgyvendinami kitas savo teises, t. y. prašydami tvarkomus asmens duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą. Gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiksime Jums atsakymą.

Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].

 

Scroll to Top