Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Sausio 24 d. 10 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu:

1. S u š a u k i u 2024 m. sausio 24 d. 10 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį.

2. S u d a r a u Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2024 m. sausio 24 d., darbotvarkės projektą:

2.1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

2.2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2.3. Dėl 2024 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo.

2.4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-20 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo“ pakeitimo.

2.5. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.

2.6. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bibliotekos g. 4, paskirties pakeitimo.

2.7. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.

2.8. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės meno mokyklos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės kultūros centrui.

2.9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl statinių (kioskų) Spaustuvės g. 1, Tauragėje, nuomos“ pakeitimo.

2.10. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“.

2.11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-285 „Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

2.12. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės profesinio rengimo centro patikėjimo teise valdomą turtą ir pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Tauragės profesinio rengimo centru sudarymui.

2.13. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.

2.14. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai.

2.15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.

2.16. Dėl pritarimo projekto „Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui.

2.17. Dėl pritarimo projekto „Asmens ilgalaikės priežiūros dienos centre paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui.

2.18. Dėl pavedimo Tauragės rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai.

2.19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 1-227 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.20. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“ ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.

2.21. Dėl Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir Finansinės paramos šeimynos veiklai užtikrinti sutarčių pasirašymo tvarkos nustatymo.

2.22. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.

2.23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo.

2.24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2.25. Dėl 2007 m. kovo 1 d. koncesijos sutarties ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ vykdymo priežiūros komisijos sudarymo.

2.26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2.27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo.

Savivaldybės meras – Dovydas Kaminskas.

Pasidalinkite
Scroll to Top