Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Savivaldybė ieško komunikacijos srities specialisto

komunikacijaTauragės rajono savivaldybės administracija ieško komunikacijos srities specialisto, gebančio kurti, rašyti, administruoti Tauragės rajono savivaldybės socialinių tinklų turinį, fotografuoti, rengti pranešimus žiniasklaidai ir atlikti kitus su komunikacija susijusius darbus. Dokumentai į laisvą darbo vietą priimami iki gegužės 11 dienos. 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1.  Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (komunikacijos ir informacijos paslaugos krypties ar informacijos sistemos krypties);
 2. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Visuomenės informavimo įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą, bei reglamentuojančius visuomenės informavimą;
 3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
 4. Sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, būti pareigingas, darbštus;
 5. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Administruoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainių ir paskyrų socialiniuose tinkluose turinį;
 • Priima informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įstaigų bei įmonių, ir užtikrina informacijos pateikimą žiniasklaidai bei paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose;
 • Tikrina Savivaldybės interneto svetainėje iš fizinių ir juridinių asmenų gautą informaciją, užtikrina jos sklaidą, dalyvauja rengiant atsakymus į paklausimus;
 • Teikia pasiūlymus ir dalyvauja kuriant Savivaldybės interneto svetainių ir paskyrų socialiniuose tinkluose koncepcijas;
 • Koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatų įgyvendinimą Tauragės rajono savivaldybės ir savivaldybės įstaigų bei įmonių tinklapiuose;
 • Rengia pranešimus žiniasklaidai apie Savivaldybės tarybos posėdžius, susitikimus, renginius, įvykius;
 • Vykdo žiniasklaidos stebėseną, teikia ataskaitas vadovams;
 • Informuoja Savivaldybės vadovus apie žiniasklaidoje pasirodžiusią klaidingą informaciją, susijusią su Savivaldybės veikla, rengia ir platina pareiškimus, paneigiančius klaidingą informaciją;
 • Atlieka interneto svetainės turinio maketavimo darbus ir dalyvauja vykdant leidybos darbus;
 • Tvarko Savivaldybės renginių ir įvykių fotoarchyvą, fotografuoja;
 • Dalyvauja vykdant visuomenės informavimo tyrimus, gyventojų apklausas;
 • Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Atlyginimas (bruto): 1,711.20 Eur

Darbo vieta laikina – darbuotojos vaiko priežiūros atostogų metu. Preliminariai iki 2025-09-01.

Pasidalinkite
Scroll to Top