Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas finansų skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą finansų skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 1990,20

Skelbimas galioja iki – 2023-11-03

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – finansai (arba);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirties sritis – finansų srities patirtis;
1.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
5. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
7. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Organizuoja viešuosius pirkimus Finansų skyriaus veiklos klausimais.
13. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
14. Teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Savivaldybės biudžetinių įstaigų ketvirtinius ir metinius biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinius, tikrina jų sudarymo teisingumą, rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčių ir metų ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Savivaldybės tarybai.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Darbo vieta laikina. Preliminariai iki 2025 m. kovo mėn.

https://portalas.vtd.lt/lt/finansu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;11920.html

Darbuotojo naudos Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top