Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas į Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausiojo specialisto (ekologo) pareigas

Skelbiamas konkursas Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausiojo specialisto (ekologo) pareigoms užimti.

Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
 3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 4. studijų kryptis – ekologija (arba);
 5. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
  arba:
 6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 7. darbo patirties sritis – atliekų tvarkymo srities patirtis;
 8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
  arba:
 9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 10. darbo patirties sritis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
 11. darbo patirtis srityje – 1 metai.

Vyriausiojo specialisto funkcijos:

 1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 6. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 9. Dalyvauja atliekų tvarkymo sistemų įgyvendinime. Nagrinėja ūkio subjektų paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti. Nagrinėja ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir vertinimo ataskaitas. Organizuoja aplinkos monitoringo programų įgyvendinimą.
 10. Nagrinėja leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti prašymus, išduoda leidimus. Organizuoja bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti, laikinos globos ir visuomenės švietimo bei bešeimininkių kačių kastravimo paslaugas. Įgyvendina prevencines priešepidemines priemones.
 11. Organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną. Organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą. Organizuoja savivaldybės saugomų teritorijų ir gamtinio kraštovaizdžio objektų priežiūrą.
 12. Rengia Tauragės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisykles, kontroliuoja kapinių priežiūros ir kitų su tvarkymu susijusių darbų atlikimo ir paslaugų teikimo tvarką.
 13. Koordinuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas jų naudojimo tvarką ir kontrolę. Inicijuoja paraiškų, projektų rengimą paramai iš Europos struktūrinių ir kitų fondų gauti ekologijos ir aplinkosaugos srityse, organizuoja projektų įgyvendinimą.
 14. Organizuoja ir koordinuoja įvairias akcijas ir renginius ekologijos ir aplinkosaugos srityse.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

Atlyginimas (bruto):
nuo 2046,00 Eur
Skelbimas galioja iki:
2023-10-18

Kontaktinis asmuo:
Agnė Jurkauskė, tel. +370 601 20 314, el. paštas [email protected]

Savivaldybės darbuotojų naudos

Pasidalinkite
Scroll to Top