Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas į Batakių seniūnijos specialisto pareigas

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Batakių seniūnijos specialisto pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 1106,95
Skelbimas galioja iki – 2024.04.30

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, darbo santykius, dokumentų valdymą;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų archyvavimo reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • gebėti savarankiškai atlikti užduotis;
 • turėti privalomojo patikrinimo medicininę pažymą.

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 • tvarko Seniūnijos raštvedybą, dokumentų valdymo sistemoje registruoja, tvarko siunčiamus ir gaunamus paštu, kitomis ryšio priemonėmis ar pristatytus dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, tvarko bylų dokumentaciją, perduoda bylas įstaigos archyvui;
 • priima gyventojus ir jų pateikiamus pareiškimus, prašymus ir skundus registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje KONTORA ir pagal kompetenciją rengia atsakymus;
 • pagal poreikį rengia ir registruoja seniūno įsakymų projektus bei kitus seniūnijos vidaus dokumentus ir komisijų protokolus;
 • rengia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentų projektus (apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, charakteristiką, mirusiojo paskutinę gyvenamąją vietą ir kt.);
 • pagal poreikį rengia seniūnijos raštus ir teisinius dokumentus, dirba su Dokumentų valdymo sistema, suveda bylas, registrus, priskyrimus darbuotojams, vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu;
 • tvarko seniūnijos archyvą, dokumentų apskaitą, atsako už dokumentų rengimą, rengia dokumentacijos planą, registrų sąrašą, ilgalaikio saugojimo dokumentų apyrašus ir juos teikia Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialui, dirba su E-archyvai programa;
 • prižiūri seniūnijos archyvo patalpas;
 • renka ir teikia seniūnijos kompetencijai priskirtus statistinius duomenis;
 • kaupia, saugo ir tvarko informaciją Lietuvos kapinių skaitmeninimo ir duomenų valdymo informacinėje sistemoje ,,CEMETY“, apie seniūnijos kapinėse palaidotus (laidojamus) asmenis ir kapines (kapavietes);
 • pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų veikloje;
 • bendradarbiauja su seniūnijos vietos bendruomenėmis, seniūnaičiais, pagal kompetenciją teikia informaciją, apibendrina seniūnijos bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnui;
 • protokoluoja seniūnaičių sueigas, kitų susirinkimų posėdžius;
 • rengia ir atnaujina informacinę medžiagą seniūnijos socialinio tinklapio paskyroje, inicijuoja savivaldybės puslapyje informacijos apie seniūniją atnaujinimą;
 • atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, kurie gali būti ir nenumatyti pareigybės aprašyme.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/batakiu-seniunijos-specialistas-322;954100.html

Pasidalinkite
Scroll to Top