Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas į Socialinės paramos skyriaus specialisto (nedirbančių asmenų atvejo vadybininko) pareigas

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus specialisto (nedirbančių asmenų atvejo vadybininko) pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 1624,71
Skelbimas galioja iki – 2024.02.13

Specialieji reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą;
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

1. užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatina jų bendradarbiavimą;
2. atlieka nedirbančių asmenų poreikių ir galimybių įvertinimą, teikia pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti užimtumo didinimo programoje;
3. rengia Susitarimą dėl asmens integracijos į darbo rinką (toliau – Susitarimas), kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos asmeniui teikti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos (toliau – Paslaugos) bei aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (toliau – Priemonės), jų apimtys, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka ir koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą ir jame numatytų Paslaugų ir Priemonių teikimą asmenims;
4. organizuoja atvejo komandos susirinkimus, pagal atvejo komandos siūlymus parenka Paslaugas ir Priemones asmeniui, nustato jų teikimo apimtis ir eiliškumą, teikia siūlymus atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo, teikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus, rengia sutarčių dėl dalyvavimo užimtumo didinimo programoje projektus;
5. organizuoja asmens susitikimą su Susitarime numatytais Paslaugų teikėjais;
6. užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento (ES) 2016/679 5 ir 6 straipsnį ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;
7. pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas, teisės aktų projektus dėl užimtumo didinimo programos įgyvendinimo;
8. inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras, jas atlieka ir teikia pasiūlymus dėl perkamų paslaugų poreikio piniginę socialinę paramą gaunantiems nedirbantiems asmenims užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų įsigijimo;
9. konsultuoja gyventojus piniginės paramos klausimais, priima gyventojų prašymus, pagal kompetenciją suveda duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą ,,Parama“ ir Socialinės paramos informacinę sistemą, pagal poreikį naudojasi duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą iš įvairių duomenų bazių ir registrų, pagal suteiktas prieigas, užtikrina šių duomenų saugumą ir asmens duomenų konfidencialumą;
10. lankosi asmenų namuose, kurie kreipėsi dėl socialinės paramos skyrimo ar siekiant išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama, nutraukiamas jos mokėjimas ir kt.;
11. laiku ir teisingai parengia Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paramos skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (pažymų, išvadų, protokolų, sutarčių ir kt.) projektus, užtikrina jų teisingumą;
12. laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, vicemero, administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-skyriaus-specialistas-nedirbanciu-asmenu-atvejo-vadybininkas-322;934790.html

Pasidalinkite
Scroll to Top