Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigas

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigoms užimti. Darbo vieta preliminariai numatyta iki 2025-12-31.

Atlyginimas (bruto) – 1729,80
Skelbimas galioja iki – 2023.10.12

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – sociologija (arba);
1.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
1.4. studijų kryptis – teisė (arba);
1.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.8. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
1.9. studijų kryptis – pedagogika (arba);
1.10. studijų kryptis – viešasis administravimas.

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:
1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
Funkcijos patvirtintos 2007-06-28 „Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas“ Nr. X-1238.
17. Atlieka visas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui priskirtas teises, pareigas ir įgaliojimus.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
19. Siekdamas įgyvendinti Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos apraše keliamus tikslus, vykdo apraše jam priskirtas funkcijas.
20. Įgyvendina lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos nukentėjusiesiems politikos formavimą, atstovaujant Tauragės rajono savivaldybę.
21. Atlieka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Dokumentų pateikimo būdasel. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

https://portalas.vtd.lt/lt/taurages-rajono-savivaldybes-administracijos-tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-koordinatorius-vyriausiasis-specialistas-322;11891.html

Darbuotojo naudos Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top