Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ direktoriaus pareigas

Skelbiamas konkursas UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ direktoriaus pareigoms užimti.

Asmuo, einantis direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų sėkmingą patirtį aukščiausio lygmens vadovo pozicijoje įmonėje (direktoriaus, vykdančiojo direktoriaus, stambaus padalinio vadovo);
 3. Žinoti Bendrovės struktūrą ir funkcijas;
 4. Išmanyti Bendrovės finansų valdymą;
 5. Gerai mokėti lietuvių kalbą – jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Mokėti anglų, prancūzų ir (arba) vokiečių kalbą B1 lygiu;
 7. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
 8. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą bei kitus su akcinių bendrovių veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 9. Turėti organizacinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo pagrindus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
 10. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, atlikti veiklos procesų analizę, priimti sprendimus;
 11. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Bendrovės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Bendrovės funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Bendrovės darbą;
 12. Pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla;
 13. Gebėti aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją bendrovės organų dalyviams, vadovų komandai ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Bendrovės direktorius vykdo šias pareigas:

 1. Bendrovės direktorius priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 ir 14 dalyse;
 2. Bendrovės direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės direktorius, prieš priimdamas sprendimus, nurodytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies, 3, 4, 5 ir 6 punktuose turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Šis pritarimas nepanaikina Bendrovės direktoriaus atsakomybės už priimtus sprendimus;
 3. Bendrovės direktorius svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 4. Bendrovės direktorius atlieka valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 5. Bendrovės direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Bendrovės darbuotojų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. Bendrovės direktorius tvirtina bendrovės struktūrą ir (arba) pareigybių sąrašus;
 7. Bendrovės direktorius analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.
 8. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, savo kompetencijos ribose.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 1. Prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 2. Asmens tapatybę liudijančio asmens dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą pagrindžiančio dokumento kopija;
 4. Kitų dokumentų, pagrindžiančių kandidato atitikimą bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, kopijos;
 5. Gyvenimo aprašymas (CV);
 6. Motyvacinis laiškas;
 7. Bendrovės veiklos vizija ir penkerių metų veiklos planas.

Dokumentus siųsti el. paštu – [email protected]

Atlyginimas (bruto):
nuo 3013,20 Eur
Skelbimas galioja iki:
2023-10-05

Kontaktinis asmuo:

Agnė Jurkauskė, tel. +370 601 20 314, el. paštas [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top