Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas Socialinės paramos skyriaus specialisto pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus specialisto pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 1678,28 Eur

Skelbimas galioja iki – 2024-02-06

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį socialinio darbo išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos savivaldybės gyventojams teikimą;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu).

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais, priima ir tvarko gyventojų prašymus dėl socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos skyrimo;

2. laiku ir teisingai parengia Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paramos skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (pažymų, išvadų, protokolų, sutarčių ir kt.) projektus, užtikrina jų teisingumą;

3. lankosi asmenų namuose, kurie kreipėsi dėl socialinės paramos skyrimo ar siekiant išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas namuose, atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimus, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama, nutraukiamas jos mokėjimas ir kt.;

4. pagal kompetenciją suveda duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą ,,Parama“ ir Socialinės paramos informacinę sistemą, pagal poreikį naudojasi duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą iš įvairių duomenų bazių ir registrų, pagal suteiktas prieigas, užtikrina šių duomenų saugumą ir asmens duomenų konfidencialumą;

5. teisingai įformina dokumentus, tvarko socialinės paramos gavėjų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka suruošia bylas saugojimui;

6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, skyriaus specialistams skyriaus darbo organizavimo, socialinės paramos teikimo klausimais;

7. laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, vicemero, administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Pasidalinkite
Scroll to Top