Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas statybos skyriaus specialisto pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą statybos skyriaus specialisto pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – nuo 1674,00 Eur iki 2269,20 Eur

Skelbimas galioja iki – 2024-01-09

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu išsilavinimu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir 3 metų darbo patirtį statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos, arba projektų valdymo srityje;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, statybą;
3. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti savarankiškus sprendimus, dirbti komandoje;
6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
7. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:
1. organizuoja ir / ar analizuoja savivaldybės statinių statybų, rekonstrukcijų, remonto poreikį, jų eigą, rengia ir dalyvauja rengiant programas, atitinkančias Savivaldybės poreikius, informuoja atsakingus asmenis apie lėšų poreikį;
2. analizuoja Tauragės miesto judumo ir eismo saugumo priemones, teikia pasiūlymus dėl jų gerinimo;
3. dalyvauja Tauragės rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos darbe;
4. savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;
5. dalyvauja rengiant rangos ir inžinerinių paslaugų konkursų sąlygas, viešųjų pirkimų ir kitų komisijų bei darbo grupių veikloje;
6. pagal kompetenciją rengia ir vizuoja savivaldybės teisės aktų (išskyrus norminių teisės aktų) projektus ir sutarčių projektus;
7. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
8. pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės rengiamuose investiciniuose ir kituose projektuose;
9. savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka analizuoja aktus, finansus;
10. rengia ir įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės strateginiuose planuose numatytas priemones;
11. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Darbuotojo naudos Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams

Pasidalinkite
Scroll to Top