Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas Tauragės seniūnijos specialisto pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Tauragės seniūnijos specialisto pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – nuo 1106,95 Eur

Skelbimas galioja iki – 2024-01-31

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais vietos savivaldą, darbo santykius. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais;

3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), Tauragės rajono gyventojų duomenų baze TAGIS ir DVS Kontora.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams, gyvenamosios vietos ir kitokią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų projektus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

2. padeda seniūnui tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

3. rengia ir registruoja gyvenamosios vietos deklaracijų pateikimą, priėmimą, taisymą, keitimą ir naikinimą;

4. įrašo į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę deklaravimo duomenis ir įforminą gyvenamosios vietos deklaracijas;

5. rengia pažymų gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams) projektus apie jiems nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;

6. rašo pranešimus gyventojų Registro tarnybai apie deklaravimo datos įrašymą;

7. rengia pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą projektus;

8. vykdo seniūnijos gyventojų, gatvių apskaitą ir informuoja seniūną poreikio naujų gatvių pavadinimų ženklams;

9. organizuoja ir atlieka seniūnijos prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras kaip pirkimo iniciatorius ir pirkimo organizatorius, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su viešųjų pirkimų veikla;

10. seniūno pavedimu rengia seniūnijos mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; kartu su darbuotojais, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus, derina technines specifikacijas, pirkimo sutarčių projektus;

11. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;

12. tvarko dokumentaciją, susijusią su darbų sauga;

13. vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/taurages-seniunijos-specialistas-322;932270.html

Pasidalinkite
Scroll to Top