Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas Viešųjų pirkimų skyriaus specialisto pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešųjų pirkimų skyriaus specialisto pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 2142,48 Eur.
Skelbimas galioja iki – 2024.07.03

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją studijų krypties – ekonomika arba teisė, arba verslas, arba vadyba (arba);
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir bent 1 metų praktinio viešųjų pirkimų vykdymo arba viešųjų pirkimų vykdymo priežiūros/kontrolės patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti,kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant dokumentus, teikti išvadas.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės pavaldžias ir kitas įstaigas, kurios yra pasirašiusios centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos sutartis, centralizuotų viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir kitais su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
 • koordinuoja Tauragės rajono savivaldybės centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų procesą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir rengia kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo;
 • užtikrina informacijos teikimą ir apdoroja iš savivaldybės pavaldžių ir kitų įstaigų, kurios yra pasirašiusios centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos sutartis, gautą ir kitą su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją, siekiant tinkamai ir laiku atlikti centralizuotus viešuosius pirkimus, teikia siūlymus, kaip tobulinti iš savivaldybės pavaldžių ir kitų įstaigų, kurios yra pasirašiusios centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos sutartis, parengtus ir pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus;
 • atlieka priskirtų viešųjų pirkimų rinkos analizę, rengia ir derina viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų rengimą ir užtikrina tinkamą jų kokybę, analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus organizuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę, vertinimą ir atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;
 • tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai išankstinius skelbimus, siekiant užtikrinti, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų atliekamos per kuo trumpesnį terminą;
 • skelbia viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt, teikia skelbimus ir ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • užtikrina viešųjų pirkimų komisijų veiklai reikalingų su priskirtais viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų rengimą ir pateikimą, viešųjų pirkimų vykdymo terminų laikymąsi, protokoluoja viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, rengia viešųjų pirkimų komisijų sprendimų projektus, teikia pranešimus apie vykdomas procedūras nustatytais terminais ir tvarka, vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius kitus darbus;
 • vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje, kitų komisijų ar darbo grupių darbe;
 • planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus dalyvauja viešųjų pirkimų planavime, renka su jų planavimu susijusią informaciją, rengia su viešųjų pirkimų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus organizuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą;
 • rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, kitoms įstaigoms ir institucijoms arba prireikus dalyvauja šios informacijos rengime ir teikime;
 • rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
 • dirba su savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų programa (moduliu) ir atlieka šioje programoje priskirtas funkcijas;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top