Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams.
 • turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės studijas ir įgijus ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
 • gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
  – lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
  – vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
  – kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.);

Direktoriaus funkcijos:

 • organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami įstaigos įstatuose nustatyti tikslai ir uždaviniai, užtikrintas kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
 • atsako už finansinių ataskaitų rinkinių, įstaigos veiklos ataskaitos parengimą ir jų pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įgyvendina įstaigos savininko nustatytas veiklos užduotis ir priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • sudaro sutartis, reikalingas įstaigos veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, įstaigos vardu pasirašo bankinius, finansinius bei kitus dokumentus;
 • užtikrina įstaigos teisėtą, racionalų lėšų ir turto panaudojimą pagal paskirtį, kontroliuoja, kad būtų atliekamos tik teisėtos, įformintos pagal taisykles, finansinės ir buhalterinės operacijos;
 • suderinus su įstaigos savininku, tvirtina įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
 • suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų medikamentams, normatyvą;
 • nustato darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams priedus bei priemokas, neviršijant nustatyto darbo užmokesčio fondo;
 • vertina įstaigos darbuotojų darbą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
 • skiria ir atšaukia gydymo tarybos bei slaugos tarybos narius;
 • tvirtina ir leidžia įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus (įsakymus), organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja įstaigos vidaus kontrolės sistemą, jos veikimą ir tobulinimą pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
 • be atskiro įgaliojimo atstovauja įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • sudaro sąlygas įstaigos darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją ir atestuotis;
 • skiria ir atleidžia įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybės aprašymus;
 • organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų parengimą ir vykdymą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
 • organizuoja įstaigos dokumentacijos tvarkymą, duomenų susijusių su įstaigos veikla, kaupimą;
 • organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą, sprendžia iškilusias problemas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • periodiškai tobulina vadovavimo įstaigai gebėjimus;
 • pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui;
 • pateikia informaciją apie viešosios įstaigos veiklą visuomenei;
 • paskelbia viešą informaciją;
 • praneša savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įstaigos įstatuose nustatytas ar savininko priskirtas funkcijas.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis viešo konkurso į viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas organizavimo nuostatais https://teisineinformacija.lt/taurage/document/35903

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Įstaigos vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Darbo pradžia 2024-10-26.

Atlyginimas (bruto) – 6 990,00 Eur (įskaitant 20 proc. kintamąją dalį).
Skelbimas galioja iki – 2024.07.04

Daugiau informacijosViešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius | atvira.taurage.lt

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top