Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas papildomas kvietimas dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo

Skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas Tauragės rajono savivaldybės sporto klubų daliniam finansavimui gauti. Paraiškos teikiamos pagal 2 sritis:

 1. Sveiką gyvenseną propaguojantiems sporto klubams, vykdantiems fizinių asmenų sporto veiklą, kuri vykdoma laisvalaikiu nuo pagrindinės šių asmenų darbinės (profesinės) veiklos (mėgėjų sporto klubai).

  Mėgėjų sporto klubų dalinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į kūno kultūros ir sporto veiklą, tokiu būdu sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo ir laisvalaikio užimtumo uždavinius. Propaguoti ir populiarinti atstovaujamą sporto šaką kaip aktyvią užimtumo priemonę, kuri gali daryti teigiamą ugdomąjį ir socialinį poveikį Tauragės rajono gyventojams, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą.
  Maksimali galima vienam sporto klubui dalinai finansuoti skirtina suma – 5 000 Eur.

 2. Fizinį aktyvumą puoselėjantiems sporto klubams, ne mažiau kaip vienerius metus vykdantiems Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo (NMSU) arba Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas (fizinį aktyvumą puoselėjantys sporto klubai).

  Fizinį aktyvumą puoselėjančių sporto klubų dalinio finansavimo tikslas – per sportą ir kūno kultūrą skatinti vaikų ir jaunimo (ir neįgaliųjų) saviraišką, užtikrinti jų užimtumą, didinti motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai mankštintis, ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę ir tuo pačiu sukuriant socialinį pagrindą aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemai.
  Maksimali galima vienam sporto klubui dalinai finansuoti skirtina suma – 15 000 Eur.

Mėgėjų sporto klubai paraiškas gali teikti, jeigu:

 • per praėjusius kalendorinius metus organizavo bent vieną viešą sporto renginį arba projektą Tauragės rajone. Prie paraiškos pridedamas pareiškėjo pasirašytas trumpas (iki 200 žodžių) viešo renginio arba projekto aprašymas, nurodant finansavimo šaltinį.

Fizinį aktyvumą puoselėjantys sporto klubai paraiškas gali teikti, jeigu:

 • sporto klubo įstatuose yra nurodyta su švietimu ar ugdymu susijusi veikla. Sporto klube sportinis ugdymas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis. Prie paraiškos būtina pridėti sporto klubo įstatų kopiją;
 • sporto klube ugdomi vaikai (taip pat neįgalieji), besimokantys Tauragės rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
 • sporto klubų veiklas įgyvendina treneriai, fizinio aktyvumo ar sporto specialistai / instruktoriai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi tinkamą išsilavinimą, ir kurių pagrindinė darbovietė nėra Tauragės sporto centras. Prie paraiškos pridedami išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir pažyma iš pagrindinės darbovietės.

Paraiškos teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą adresu www.epaslaugos.lt, priimamos iki 2021 m. gegužės 3 dienos.
Programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Tvarkos aprašas
Paraiškų formos

Danguolė Petkienė
Švietimo ir sporto skyriaus specialistė, tel. 8 614 89 939
el. p. [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top