Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Smulkieji ūkininkai paraiškas galės teikti nuo kovo 1 d.

karves avysJau netrukus dėl paramos vystyti ir atnaujinti savo ūkius bus kviečiami kreiptis šalies smulkieji ūkininkai. Paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus galima teikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Kaip ir pernai, nurodytu laikotarpiu atskirai bus priimamos ūkininkų, užsiimančių pienine galvijininkyste, paraiškos ir ūkininkų, užsiimančių kita žemės ūkio veikla, paraiškos.

 Šiam rinkimo etapui skirtos paramos sumos:

 • 5 000 000 Eur – pienine galvijininkyste užsiimantiems smulkiesiems ūkininkams;
 • 15 663 346 Eur – kita žemės ūkio veikla užsiimantiems smulkiesiems ūkininkams.

Praeitą savaitę žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės – pakoreguotos nuostatos, kurios svarbios ir paraiškas teikiantiems ūkininkams.

Smulkūs ūkininkai, kuriems parama gali būti suteikt

Pagal KPP veiklos sritį dėl paramos kviečiami kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, kurie iki paraiškos pateikimo dienos yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei kurie bent paskutiniais metais prieš paraiškos pateikimo metus deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus, taip pat atitinka mažos ar labai mažos įmonės reikalavimus.

Pareiškėjo numatoma vykdyti veikla turi būti žemės ūkio produktų gamyba bei pagamintų (išaugintų) valdoje žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai. Tiek gaminamas žemės ūkio produktas, tiek perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas.

Teikiantys paraiškas ūkininkai turi atkreipti dėmesį į pernai įgyvendinimo taisyklėse įtvirtintas sąlygas ir reikalavimus, taip pat skirtingus atrankos kriterijus, taikomus tik pienininkams arba tik kitiems žemės ūkio sektoriams atstovaujantiems pareiškėjams.

Reikalavimai pienininkams, kai jų pateiktame verslo plane planuojama investuoti į pieninės galvijininkystės sektorių:

 • valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti nuo 3 iki 9;
 • produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED. 

 Reikalavimai kitų žemės ūkio sektorių ūkininkams:

 • įregistruotos valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną turi būti nuo 4 000 iki 7 999 Eur;
 • produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, turi sudaryti mažiau kaip 50 proc. bendro VED.

Vidutinis metinis karvių skaičius ir VED tik pagal pieninių veislių melžiamas karves, VED dydis ir pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, VED struktūroje bus nustatomi pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) portale 2022 m. sausio 1 d. pateiktus duomenis, nurodytus Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąraše (Sąrašas).

Svarbus įgyvendinimo taisyklių pakeitimas kuriantiems mišrųjį ūkį, kuris nuo šiol apibūdinamas kaip ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų (anksčiau buvo numatyta, jog ūkio pajamos gali nesudaryti daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų iš kurio nors vieno žemės ūkio sektoriaus).

 Žinotini įsipareigojimai

Tiek pienininkai, tiek kitų žemės ūkio sektorių atstovai aukščiau nurodytus reikalavimus iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos turi išlaikyti arba padidinti (gali būti daugiau nei 7 999 Eur VED arba daugiau nei 9 karvės).

 Svarbu atkreipti dėmesį, jog gali būti nuspręsta neteikti paramos ir paraiškos vertinimo metu, jei būtų nustatytas VED ir karvių skaičiaus neatitikimas.

 Visi rodikliai, t. y. skaičiai, kurie tikrinami ŽŪIKVC portale skelbiamame Sąraše, nėra apvalinami iki sveikojo skaičiaus.

 Atkreiptinas dėmesys, jog įgyvendinimo taisyklėse numatytas naujas įsipareigojimas dėl investicijų registravimo ir naudojimo, – nuo šiol būtina visas verslo plane numatytas investicijas ne tik visiškai apmokėti, pristatyti į ūkį, bet ir įregistruoti viešuosiuose registruose (jei registracija privaloma) bei naudoti verslo plane numatytai veiklai vykdyti. Svarbu žinoti, jog už įsipareigojimo nevykdymą gali būti taikomos sankcijos. Taigi, laikoma, kad verslo planas yra tinkamai įgyvendintas tuomet, kai atliktos (apmokėtos, pristatytos į ūkį, įregistruotos viešuosiuose registruose (jei registracija privaloma)) bei naudojamos verslo plane numatytai veiklai vykdyti visos verslo plane numatytos investicijos, produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis padidintas ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, vykdoma pelninga veikla.

 Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į patikslintus reikalavimus išlaidoms – numatyta, kad investicijos turi būti naudojamos, bei nurodyta, kad jei investuojama į kitus sektorius (ne į pieninę galvijininkystę), investicijos privalo būti susijusios su kitu (ne pieninės galvijininkystės) žemės ūkio sektoriumi.

 Primintina, jog su paraiška pateiktą verslo planą būtina pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

 Išmoka – iki 15 000 Eur

 Išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą, – iki 15 000 Eur.

 Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, ir 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, o išmokėta išmokos dalis susigrąžinama.

Atrankos kriterijai

 Surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį šiems atrankos kriterijams:

Taikoma pieninės galvijininkystės paraiškoms

 1. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 15 balų
 2. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 20 balų.
 1. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas – skiriama 20 balų.

Taikoma kitų žemės ūkio sektorių paraiškoms

 1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika (Metodika); nustatant pajamų iš minėtų sektorių dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos už paslaugas, o įgyvendinus programas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą), gautos lėšos turi būti išskaidytos į / iš gyvulininkystės ar sodininkystės, ar uogininkystės, ar daržininkystės, ar augalininkystės veiklos gautas lėšas). Tikrinama įgyvendinus verslo planą – skiriama 15 balų.
 1. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
 • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
 • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
 • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
 • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra bent 21 proc. didesnis nei teikiant paramos paraišką, tikrinama įgyvendinus verslo planą:
 • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
 • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

Taikoma visoms (tiek pienininkystės, tiek kitų žemės ūkio sektorių) paraiškoms

 

 1. Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
 1. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu (su paraiška pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve):
 • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
 • jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
 1. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis), skiriama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas turi būti deklaruotas ir nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 1. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą) pagal priemonės veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, skiriama 10 balų.

Norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 25 atrankos balus – nesurinkusios šio balų skaičiaus paraiškos bus atmestos. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, bus sudaromos atskiros pieninės galvijininkystės paraiškų ir kitų žemės ūkio sektorių paraiškų pirmumo eilės.

Paraiškos – tik elektroniniu būdu

Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi būti teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. popieriniai dokumentai nuskenuoti PDF formatu.

Visais atvejais paraiška ir prašomi dokumentai gali būti teikiami ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Svarbu! Pildant paraiškas būtina nurodyti, ar paramos kreipiamasi dėl pieninės galvijininkystės, ar ne 

Taip pat visi teikiantieji paraiškas smulkieji ūkininkai, kurių pajamos už paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau nei 1 750 Eur, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 55 punkte, turi pateikti ir metinę pajamų deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Apie tai, kaip pildyti paramos smulkiesiems ūkiams paraišką, ją teikti NMA bei kitą pareiškėjams svarbią informaciją bus galima sužinoti NMA organizuojamoje tiesioginėje transliacijoje, apie kurią artėjant paraiškų rinkimui bus pranešta NMA svetainės skiltyje „Naujienos“.

NMA informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top