Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų konkursas

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą. Paraiškos priimamos iki 2021 m. vasario 9 d. (įskaitytinai).

Konkurso tikslas – NVO įtraukimas į socialinių problemų sprendimą, plėtojant socialinių paslaugų sistemą, užtikrinant socialinių paslaugų prieinamumą Tauragės rajone, lygias galimybes gauti įvairias paslaugas, stiprinti priklausomybės ligų, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje prevenciją, socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį.

Konkurso uždavinys – pagerinti ir geriau pritaikyti socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, prekybos žmonėmis aukoms, smurto prieš moteris šeimoje aukoms, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims, skatinti palankią individui socialinę aplinką, ugdyti bendruomeniškumo, saugumo ir solidarumo jausmą visuomenėje. Telkti įvairius sektorius ir stiprinti jų bendradarbiavimą. Užtikrinti socialinę pagalbą patiriantiems socialinę atskirtį.

Finansuojamos veiklos:

  • socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
  • smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai;
  • šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti;
  • bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, vykdančių socialines programas ir teikiančių paslaugas, gebėjimams stiprinti ir socialinėms programoms įgyvendinti;
  • kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą).

Konkursui teikiami projektai, kuriais numatoma teikti paslaugas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims.

Paraiškų teikėjais gali būti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybės institucijos), asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos.
Projekto įgyvendinimo partneriais gali būti Tauragės rajono įstaigos, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodytos edukacinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir paslaugų teikimo, užimtumo bei kt. socialinio pobūdžio veiklos.

Prioritetai teikiami projektams, jei

  • organizacijos turi patirtį įgyvendinti veiklas pasitelkiant savanorius;
  • projekto vykdytojas turi papildomų finansavimo šaltinių;
  • projekto vykdytojas turi partnerių, kurių indėlis į įgyvendinamą projektą nurodomas paraiškoje.

Projektų teikėjai turi užpildyti Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo paraiškos formą.

Vieną paraiškos egzempliorių kartu su kitais projekto apraše nurodytais dokumentais iki 2021 m. vasario 9 d. (įskaitytinai) pateikti Tauragės rajono savivaldybės administracijai el. paštu [email protected] arba adresu Respublikos g. 2, Tauragė.

Vienas projekto teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Projektai finansuojami iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel. 8 640 54475.

Nuostatai ir paraiška

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top