Tauragės rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I-IV: 8:00 val. – 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. – 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

 • Dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės administracijos biudžeto sąmatas pagal  programas ir priemones,  valstybės  funkcijas  ir  ekonominę  klasifikaciją bei teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
 • Sudaro Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų išlaidų sąmatas pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir  ekonominę  klasifikaciją,  teikia  jas  Savivaldybės  administracijos  padaliniams, kontroliuoja sąmatų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl asignavimų pakeitimų;
 • Apskaičiuoja darbo užmokestį Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir  Savivaldybės  administracijos darbuotojams, apskaičiuoja  išmokas  Savivaldybės  tarybos  nariams  ir  vykdo  su  darbo  užmokesčiu  ir  išmokomis susijusius mokėjimus; 
 • Tvarko darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis  apskaitą ir sudaro ataskaitas; 
 • Tvarko Savivaldybės administracijos biudžeto programų  (priemonių) lėšų  apskaitą    ir   sudaro ataskaitas;
 • Vykdo Savivaldybės administracijos  atsiskaitymus  su  prekių  tiekėjais  ir  paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis; 
 • Moka socialinės paramos, šalpos, mokinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kitas su socialine apsauga susijusias išmokas, tvarko jų buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas;
 • Tvarko Savivaldybės administracijos projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinė parama, investicijų, vykdomų iš kreditų (paskolų), paramos ir kitų tikslinių lėšų buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
 • Tvarko  Savivaldybės  administracijos  ilgalaikio  materialiojo  ir  nematerialiojo  turto, nebalansinėse  sąskaitose  esančio  turto ir atsargų buhalterinę  apskaitą, skaičiuoja  ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir sudaro ataskaitas; 
 • Tvarko  Savivaldybės  administracijos  pinigų  banko  sąskaitoje  buhalterinę  apskaitą  ir  sudaro ataskaitas; 
 • Tvarko Savivaldybės administracijos investicijų į vertybinius popierius buhalterinę apskaitą  ir sudaro ataskaitas;
 • Tvarko  lėšų, gautų už  teikiamas  paslaugas  ir  ilgalaikio  turto  nuomą,  buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;  
 • Analizuoja Savivaldybės administracijos tarpines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;  
 • Priima  iš  Savivaldybės administracijos seniūnijų tarpines  ir  metines  finansines ataskaitas,  tikrina  jas  ir  teikia  pasiūlymus  buhalterinės  apskaitos  ir  atskaitomybės gerinimo klausimais;   
 • Sudaro  Savivaldybės  administracijos  tarpines  ir  metines  finansines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui; 
 • Rengia suvestines Savivaldybės administracijos su seniūnijomis konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
 • Rengia išduoda  suinteresuotiems asmenims pažymas apie jų gaunamą darbo užmokestį;
 • Organizuoja Savivaldybės administracijos buhalterinių sąskaitų likučių ir inventorizavimo rezultatų sutikrinimą, įvertina inventorizavimo rezultatus;
 • Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;
 • Pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo  Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
 • Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir pareiškimus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus pagal savo kompetenciją; 
 • Bendradarbiauja ir keičiasi   informacija su   kitais  Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
 • Registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų  saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
 • Saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
 • Atlieka kitas teisės aktuose nurodytas skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas;
 • Atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

1 užduotis: Administracijos biudžetą (2024 m.) paruošti iki gruodžio mėn.

Vertinimo rodiklis: Administracijos biudžetas (2024 m.) paruoštas iki gruodžio 1 dienos. Iki pateikimo termino organizuoti pasitarimus su programų vykdytojais dėl biudžeto planavimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-01

2 užduotis: Organizuoti „Apskaitos vadovas”, reglamentuojančio apskaitos vedimą įstaigoje, atnaujinimą.

Vertinimo rodiklis: Atnaujinti tvarkas pagal VSAFAS

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: FAVS programoje įvestus su ilgalaikio nekilnojamojo turto apskaita susijusius klasifikatorius pateikti koregavimui – sutikrinimui PITV skyriaus specialistui.

Vertinimo rodiklis: Ilgalaikio nekilnojamojo turto klasifikatorių pateikimas, koregavimas – sutikrinimas  su PITV skyriaus specialistu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Inicijuoti nebaigtos statybos užbaigimo ir perkėlimo į kitas ilgalaikio materialiojo turto grupes procesus.

Vertinimo rodiklis: Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui Statybos skyriui pateikti ilgalaikio materialiojo turto grupės „Nebaigta statyba” sąrašus (trys sąrašai per 2023 metus)

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top