Architektūros ir geodezijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Architektūros ir geodezijos skyriaus darbuotojai

Skyriaus informacija

 • Organizuoja savivaldybės teritorijos ar jos dalių savivaldybės ar vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą, vykdo planavimo organizatoriaus funkcijas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS);
 • Išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese, teikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui;
 • Vykdo kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);
 • Tvarko Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;
 • Organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą;
 • Išduoda reikalavimus rengti, derina ir tvirtina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
 • Rengia ir išduoda statytojui (užsakovui) specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • Pagal priskirtą kompetenciją priima ir formuoja dokumentus, tikrina statinių projektus ir pritaria / nepritaria statybos leidimo išdavimui Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
 • Pagal kompetenciją rengia paraiškas institucijoms ir įmonėms planavimo sąlygoms gauti bei išduoda priklausančias Savivaldybės kompetencijai sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
 • Vykdo statinių naudojimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas;
 • Išduoda pažymas apie pastato (patalpų) naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį bei pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių ar patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį;
 • Derina išorinės reklamos projektus, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo, želdynų tvarkymo projektus, išduoda leidimus išorinei reklamai įrengti, tvarko jų archyvą;
 • Dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės kraštovaizdžio politiką, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
 • Teikia pasiūlymus dėl mažųjų architektūros elementų, dalyvauja organizuojant ir rengiant projektus, formuojančius savivaldybės teritorijos estetinę aplinką;
 • Organizuoja Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Savivaldybėje;
 • Kuria ir tvarko Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius (SEDR);
 • Organizuoja adresų suteikimą žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimą gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimą ar panaikinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
 • Vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, skaičiavimus, atlieka kitus veiksmus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse tam, kad būtų įgyvendinti komisijoms, darbo grupėms, tarybai keliami uždaviniai;
 • Pagal kompetenciją rengia ir derina Savivaldybės teisės aktų, sutarčių projektus;
 • Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracines bylas pagal savo kompetenciją;
 • Analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas, dalyvauja Savivaldybės rengiamuose investiciniuose projektuose Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus;
 • Dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir Skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia tiesioginiam vadovui;
 • Organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;
 • Pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
 • Išduoda asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitas, kaupia duomenis apie asbesto turinčius gaminius, esančius statiniuose;
 • Dalyvauja triukšmo prevencijos programos įgyvendinime;
 • Dalyvauja diegiant efektyvias atliekų tvarkymo sistemas, gerinant atliekų surinkimą, rūšiavimą, prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
 • Koordinuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones, lėšas joms įgyvendinti, naudojimo tvarką;
 • Nagrinėja pateiktas paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti;
 • Įgyvendina prevencines priešepidemines priemones, susijusias su aplinkosauga, kontroliuoja kaip laikomasi Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei Tauragės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių;
 • Išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti;
 • Atsako už Europos kraštovaizdžio konvencijos, kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo įgyvendinimą;
 • Organizuoja želdinių ir želdynų inventorizaciją;
 • Organizuoja aplinkosauginių reikalavimų laikymosi kontrolę;
 • Kuria ir atnaujina geoinformacinių sistemų duomenų bazes.
Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top