Tauragės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Skyriaus informacija

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka rengia savivaldybės biudžeto projektą ir teikia jį savivaldybės tarybos komitetams svarstyti ir tarybai tvirtinti;
 • Konsultuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;
 • Priima ir nagrinėja biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatas, papildomos medžiagos teisingumą;
 • Parengia pavirtinto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų suvestines ir pateikia Finansų ministerijai;
 • Sudaro pajamų ir išlaidų ketvirtinius paskirstymus;
 • Organizuoja biudžeto vykdymą, finansuoja asignavimų valdytojus pagal pateiktas paraiškas savivaldybės tarybos patvirtinto biudžeto ribose;
 • Nagrinėja prašymus dėl papildomų asignavimų skyrimo ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, tarybai, komitetams;
 • Derina savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymų projektus lėšų skyrimo klausimais;
 • Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl biudžetinių įstaigų pajamų ir asignavimų tikslinimų, perskirstymo tarp įstaigų;
 • Rengia pažymas-pranešimus asignavimų valdytojams apie asignavimų pakeitimus;
 • Priima ir analizuoja duomenis apie asignavimų valdytojų mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimą, rengia suvestines įsiskolinimo ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia duomenis Finansų ministerijai;
 • Planuoja paskolų poreikį, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo;
 • Vykdo savivaldybės gautų ir grąžintinų paskolų apskaitą, perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, kontroliuoja paskolų grąžinimą reikiamu laiku sutartyse numatytais terminais, palūkanų sumokėjimą;
 • Priima ir tvirtina savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas gautinų lėšų paraiškas;
 • Rengia moksleivio krepšelio lėšų ataskaitas ir sistemina duomenis apie šių lėšų panaudojimą;
 • Koordinuoja asignavimų valdytojų pajamų ir išlaidų už teikiamas paslaugas sudarymą ir vykdymą;
 • Priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų ketvirčių ir metines statistines ataskaitas, sudaro suvestines ataskaitas ir teikia LR statistikos departamentui;
 • Priima iš asignavimų valdytojų ir tikrina žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius;
 • Paruošia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
 • Tvarko savivaldybės iždo apskaitą;
 • Paruošia savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;
 • Priima ir tikrina savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ketvirtines biudžeto vykdymo ataskaitas ir apyskaitų suvestines teikia Finansų ministerijai, savivaldybės tarybai;
 • Užtikrina dokumentų paruošimą ir perdavimą į archyvą;
 • Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo;
 • Sudaro ir teikia nustatytais terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reikalingas ataskaitas apie savivaldybės biudžeto pajamas;
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, atlieka kitus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais;
 • Pagal savo kompetenciją tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus, paklausimus ir rengia atsakymus;
 • Dalyvauja Tauragės rajono plėtros strateginio plano monitoringo vykdyme, teikia savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui informaciją apie veiksmų, susijusių su skyriaus kompetencija, įgyvendinimą.

1 užduotis: Pateikti siūlymus dėl vieningo biudžeto išlaidų nustatymo asignavimų valdytojams

Vertinimo rodiklis: Pateikti ir įgyvendinti siūlymai 2024 metų biudžeto projekte dėl vieningo biudžeto išlaidų nustatymo asignavimų valdytojams

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-01

2 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl apskaitos sistemų atnaujinimo

Vertinimo rodiklis: Pateikti siūlymai dėl apskaitos sistemų atnaujinimo

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Patikslinti savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir kitas reikalingas tvarkas, atsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymo pakeitimus

Vertinimo rodiklis: Parengtas tarybos sprendimo projektas dėl savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir kitų tvarkų pakeitimo projektus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

4 užduotis: Pateikti ir pristatyti biudžeto vykdymo duomenis praėjus II ir III ketvirčiams 2022-12-31

Vertinimo rodiklis: Pateikti biudžeto vykdymo duomenys ir išvados

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Peržiūrėti ir išanalizuoti biudžetinių įstaigų ir seniūnijų poreikius remontui ir turtui įsigyti.

Vertinimo rodiklis: Pateikti komisijai suvestiniai duomenys apie biudžetinių įstaigų ir seniūnijų poreikius remontui ir turtui įsigyti.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top