Tauragės rajono savivaldybės administracijos Informatikos skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Skyriaus informacija

 • teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui informacinių ir ryšių technologijų plėtojimo klausimais;
 • užtikrina administracinių informacinių sistemų veikimą, organizuoja jų priežiūrą, diegimą ir plėtrą;
 • administruoja tarnybines stotis, paruošia tarnybinių stočių klientų darbo vietas;
 • administruoja, diegia ir prižiūri kompiuterių tinklus;
 • administruoja informacines sistemas, diegia ir prižiūri jų kompiuterizuotas darbo vietas, naujus programinės įrangos komponentus;
 • administruoja duomenų saugą visose Savivaldybės informacinėse sistemose, kopijuoja, atkuria ir saugo duomenų bazę;
 • rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, duomenų bazių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, juos moko;
 • užtikrina naudojamos techninės ir taikomosios programinės įrangos funkcionavimą, diegia ir testuoja naują programinę įrangą, užtikrina jos legalumą, organizuoja jos taisymą;
 • administruoja tarnybinį elektroninį paštą ir vykdo Savivaldybės interneto svetainės techninę priežiūrą;
 • dalyvauja kuriant Savivaldybės interneto svetainių koncepciją;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia tiesioginiam vadovui pagal įgaliojimus;
 • organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;
 • analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;
 • vykdo pirkimų iniciatoriaus, sutarties koordinatoriaus ir eksperto funkcijas, įtvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše ir Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos ir ekspertų darbo reglamente;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
 • pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;
 • vykdo Skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Tauragės rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja Skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;
 • teikia Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui duomenis apie administracijos balanse esančią kompiuterinę, ryšių ir programinę įrangą;
 • nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose.

1 užduotis: Koordinuoti informacinių sistemų migravimo į Telecentro infrastruktūrą darbus.

Vertinimo rodiklis: Sėkmingai perkeltos interneto svetainės ir informacinės sistemos iš KVTC infrastruktūros į Telecentrą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: CVPS sistemos parametrizavimas.

Vertinimo rodiklis: Įkelti bent 3 skirtingų ugdymo įstaigų sutarčių šablonus.  Užfiksuotos ir pataisytos bent 3 sistemos problemos nuo sistemos paleidimo dienos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Organizuoti darbo grupės veiklą saugos ir informacinių sistemų naudojimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Suorganizuoti bent po 2 susitikimus problemų nustatymui ir sprendimo būdų parinkimui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Spausdinimo įrangos optimizavimas seniūnijose. Spaudinių kiekių mažinimas.

Vertinimo rodiklis: Pastatyti kopijavimo aparatai visose seniūnijose. Spaudinių kiekių sumažinimas, konsultuojant padalinių darbuotojus ir taikant spausdinimo taisykles, iki 15 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Koordinuoti skambučių valdymo diegimo procesą. Konsultuoti darbuotojus panaudojimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Įdiegtas skambučiu valdymo sprendimas.  Sukurti autoatsakiklio įrašai.  Skyriams sukonfigūruoti agentai. Sumažinta fiksuotų numerių ir telefonų iki minimumo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top