Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I-IV: 8:00 val. – 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. – 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

 • Analizuoja bendrąją kultūros situaciją rajone ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatro, muzikos, dailės, kino, etnokultūros, paveldosaugos, gyventojų kultūros ugdymo, visuomenės kūrybinės veiklos skatinimo, profesionaliojo meno plėtotės srityse;
 • Analizuoja situaciją rajone ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės ir valstybės politikos formavimo ir įgyvendinimo paveldosaugos, jaunimo, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų, seniūnaitijų, tarptautinio bendradarbiavimo, ryšių su Tauragės diasporos atstovais, vykdant Globalios Tauragės iniciatyvą, veiklos srityse;
 • Dalyvauja rengiant ir formuojant ir įgyvendina Savivaldybės ir valstybės jaunimo politiką, Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimo programą;
 • Dalyvauja formuojant ir įgyvendina Globalių tauragiškių iniciatyvą;
 • Kuruoja vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklas, skatina šių veiklų iniciatyvas;
 • Renka informaciją seniūnaitijų ir seniūnaičių veiklos klausimais;
 • Įgyvendina etninės kultūros politiką, rūpinasi vietos etninės kultūros išsaugojimu ir stiprinimu, organizuoja etninės kultūros vertybių rinkimą, fiksavimą bei tyrinėjimą, bendradarbiaudamas su šalies mokslinio tyrimo ir metodinėmis institucijomis bei organizacijomis, Savivaldybės kultūros įstaigomis;
 • Atsako už savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, rengia, finansuoja ir įgyvendina savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo programas, pagal kompetenciją atlieka kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja kultūros, jaunimo, bendruomenių ir kitų projektų dalinio finansavimo nuostatų parengimą ir atnaujinimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą ir rezultatų paskelbimą, vykdo finansavimą gavusių projektų priežiūrą bei teikia pasiūlymus dėl programų finansavimo prioritetų ir apimčių, konsultuoja gyventojus ir organizacijas apie projektų rengimą siekiant gauti finansavimą;
 • Vykdo Savivaldybės biudžetinių ir (arba) viešųjų įstaigų, kurių steigėja arba dalininkė yra Savivaldybės taryba, veiklos priežiūrą;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Tauragės rajono garbės piliečių, Globalios Tauragės ambasadorių, istorinių datų bei įvykių įamžinimo procedūras;
 • Koordinuoja valstybinių ir rajono švenčių, minėjimų, festivalių, konkursų ir kitų renginių organizavimą rajone, kai jų organizatorius yra Skyriaus prižiūrimos įstaigos. Organizuoja renginius, kai jų organizatorius yra Tauragės rajono savivaldybė;
 • Inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą, rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros bei kultūrinio turizmo plėtros programas;
 • Kaupia ir skelbia kultūrinę informaciją Savivaldybės interneto svetainėje, teikia pasiūlymus dėl informacinės sistemos rajone gerinimo, inicijuoja ir organizuoja informacinius renginius, seminarus, viešas diskusijas, konferencijas visais Skyriaus kuruojamos srities klausimais;
 • Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja statistinius duomenis ir Skyriaus kuruojamų sričių politikos raidos tendencijas, teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis  atitinkamoms institucijoms bei fiziniams asmenims, kaupia ir tvarko Skyriaus archyvą;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūrinius, jaunimo, bendruomenių ir kitus projektus bei veiklas;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse tam, kad būtų įgyvendinti komisijoms, darbo grupėms, tarybai keliami uždaviniai;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina Savivaldybės teisės aktų, sutarčių projektus;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendina Europos Sąjungos bei kitus projektus;
 • Analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas, dalyvauja Savivaldybės rengiamuose investiciniuose projektuose Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus;
 • Dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir Skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia tiesioginiam vadovui;
 • Organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;
 • Pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei tiesioginio vadovo pavedimus.
 •  

1 užduotis: Kultūros sostinės projekto įgyvendinimo koordinavimas

Vertinimo rodiklis: Sėkmingas projekto įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-22

2 užduotis: Turizmo politikos formavimas, Adventur parodos koordinavimas ir įgyvendinimas

Stendo įrengimas, Kultūros sostinės reprezentavimas parodoje, turizmo plėtros rajone koordinavimas:

Vertinimo rodiklis: Susitikimų organizavimas su turizmo sektoriuje, dirbančiais verslo atstovais. (ne mažiau 4 susitikimai per 2023 metus)

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

3 užduotis: Kultūros srities biudžetinių įstaigų koordinavimas ir priežiūra

Vertinimo rodiklis: Dokumentų valdymas DVS 100 proc., renginių ir veiklų įgyvendinimas (pagal patvirtintus planus ir prioritetinių renginių sąrašus), savalaikis ataskaitų pateikimas, kokybiškas veiklų užtikrinimas, paslaugų viešinimo kokybės gerinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

4 užduotis: Savivaldybės Kultūros programų administravimas ir priežiūra

Vertinimo rodiklis: Kultūros renginių rėmimo programos rezultatai, Viešųjų renginių programos rezultatai, Meno megėjų pasiekusių aukštų rezultatų meno srityse skatinimo programos administravimo užtikrinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top