Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai

Skyriaus informacija

 • Teisės aktų nustatyta tvarka parengia išduoti licencijas ir leidimus, ruošia dokumentus jų galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, papildyti, patikslinti, pakeisti, dublikatams išduoti;
 • Rengia leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo taisyklių ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo projektus;
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su negyvenamųjų patalpų ar atskirų patalpų nuoma, panauda bei pardavimu kitiems subjektams;
 • Administruoja  Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą;
 • Tvarko turto, Savivaldybės įgyto nuosavybės teise, valstybės turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių) ir kilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus, juos kaupia ir teikia Savivaldybės administracijos Centralizuotos  buhalterijos skyriui įtraukti juos į apskaitą bei kitiems subjektams;
 • Tvarko  Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomų pastatų ir patalpų dokumentus, reikalingus jų teisinei registracijai;
 • Skaičiuoja žemės sklypo vertės priedą  dėl inžinerinių statinių;
 • Administruoja bešeimininkį turtą, rengia šio turto perdavimo Savivaldybei valdyti nuosavybės teise dokumentus;
 • Teikia pasiūlymus dėl negyvenamųjų patalpų bei kitų atskirų patalpų  panaudojimo tikslingumo;
 • Vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų bei akcijų pardavimą viešo aukciono tvarka;
 • Organizuoja  žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimus arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimus;
 • Vykdo Savivaldybės  būstų ir pagalbinio ūkio pastatų  ir jų dalių pardavimą;
 • Nagrinėja prašymus ir rengia sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus bei ūkinės-komercinės paskirties pastatus su priklausiniais;
 • Rengia gyvenamųjų  ir negyvenamųjų patalpų pardavimo dokumentus archyvui;
 • Koordinuoja uždarųjų  akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, veiklą;
 • Teisės aktų  nustatyta tvarka rengia Savivaldybės teisės aktus dėl Savivaldybės, kaip akcininkės, savininkės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo;
 • Kaupia ir analizuoja uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos  nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, pateiktus finansinius duomenis ir vadovaudamasis jais rengia akcijų valdytojui išvadas apie šių bendrovių  finansinę ir ekonominę būklę;
 • Organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą ir valymą:
 • Rengia Savivaldybės tarybos  sprendimų projektus dėl  gyventojams  ir  kitiems  vartotojams  teikiamų  paslaugų  tarifų  nustatymo ir  atstovauja  Savivaldybei suderinant paslaugų tarifus;
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl kontroliuojamų uždarųjų  akcinių bendrovių investicijų planų derinimo;
 • Teikia konsultacijas daugiabučių namų bendrijų kūrimosi klausimais;
 • Organizuoja  daugiabučių  namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų  administratoriaus paskyrimą, jei  nėra įsteigta namo  bendrija  ar sudaryta jungtinė veiklos sutartis;
 • Vykdo  butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytas taisykles;
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir teikia pasiūlymus dėl verslo liudijimų mokesčių dydžių nustatymo;
 • Teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, organizacijoms projektų, programų rengimo klausimais;
 • Rengia Savivaldybės užimtumo didinimo programą;
 • Pagal poreikį, bendradarbiaudamas su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, organizuoja galimybių studijų, tyrimų, vertinimų, investicinių projektų, kaštų naudos analizių ir kitų dokumentų, reikalingų paraiškų teikimui, ES, valstybės ir kitų fondų paramai pritraukti, rengimą;
 • Planuoja bendrą išteklių ir finansavimo poreikį Savivaldybės investiciniams projektams įgyvendinti;
 • Pagal nustatytus Savivaldybės prioritetus ir patvirtintą tvarką rengia Savivaldybės investicinių projektų sąrašą;
 • Tvarko duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie rengiamus investicinius projektus, pateiktus investicinius projektus ES ir (arba) kitų finansavimo šaltinių paramai gauti, įgyvendinamus projektus ir įgyvendintus investicinius projektus;
 • Teikia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms informaciją apie galimybes pasinaudoti ES parama ir kitais finansavimo šaltiniais bei konsultuoja ES investicinių projektų rengimo klausimais;
 • Koordinuoja daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimą siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą;
 • Rengia keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais išlaidų keleiviniam transportui kompensavimo ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką , organizuoja konkursus vežėjui parinkti;
 • Teikia bei nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų, vežėjų pasiūlymus, skundus dėl visuomeninio transporto maršrutų tinklo, eismo tvarkaraščių pertvarkymo, keleivių aptarnavimo kokybės tobulinimo, eismo organizavimo bei ruošia atsakymus pareiškėjams;
 • Rengia  Savivaldybės tarybos  sprendimų projektus dėl visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutų skaičiaus ir jų tvarkaraščių;
 • Organizuoja strateginio planavimo procesą Savivaldybėje;
 • Koordinuoja Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą Strateginio planavimo informacinėje sistemoje;
 • Koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros,  administracijos  ir  seniūnijų metinių planų įgyvendinimo ataskaitų  rengimą;
 • Teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, organizacijoms projektų, programų rengimo klausimais;
 • Teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant Tauragės regiono plėtros planą;
 • Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
 • Savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę;
 • Rengia verslo plėtros skatinimo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • Teikia projektų paraiškas atsakingoms pagal priskirtą sritį ministerijoms dėl projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms;
 • Koordinuoja Savivaldybės projektų projektinių pasiūlymų ir paraiškų rengimą ES struktūrinių ir kitų tarptautinių  fondų finansinei paramai gauti;
 • Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų projektus;
 • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinta tvarka ir neviršydamas nustatytos kompetencijos, rengia sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis. Atsako už šių sutarčių vykdymą ir ataskaitų rengimą;
 • Priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • Vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas;
 • Užtikrina, kad laiku būtų atsakyta į kitų organizacijų ar asmenų paklausimus;
 • Teikia informaciją Saugumo departamentui, teismams, krašto apsaugos tarnyboms, muitinei, Migracijos tarnybai, Mokesčių inspekcijai, Policijos komisariatui ir kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
 • Dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.

1 užduotis: Parengti paraiškos dokumentus  dėl  projekto ,,Tauragės Pilėnų g. rekonstrukcija” papildant veikla Daržų g. atkarpos (nuo D. Poškos g. iki Tremtinių kelio) rekonstrukcija siekiant gauti ES papildomą finansavimą.

Vertinimo rodiklis: Parengti paraiškos dokumentai  dėl  projekto ,,Tauragės Pilėnų g. rekonstrukcija” papildant veikla Daržų g. atkarpos (nuo D. Poškos g. iki Tremtinių kelio) rekonstrukcija siekiant gauti ES papildomą finansavimą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-28

2 užduotis: Parengti ir pateikti paraišką dėl projekto ,,Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės  centro pastato modernizavimo” finansavimo.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir pateikta paraiška dėl projekto ,,Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės  centro pastato modernizavimo” finansavimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-04-28

3 užduotis: Administruoti projekto ,,Funkcinės  zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas” veiklas, siekiant veiklų įgyvendinimo iki 2023-12-31

Vertinimo rodiklis: Projekto ,,Funkcinės  zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas” veiklų administravimas atliktas, siekiant veiklų įgyvendinimo iki 2023-12-31

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Miesto strategijos investicinių planų parengimo koordinavimas

Vertinimo rodiklis: Parengti miesto strategijos investiciniai planai

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-01

5 užduotis: Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano pakeitimas (atnaujinimas), atsižvelgiant į pakeistus Tauragės miesto judumo bei kitus  planų pakeitimus.

Vertinimo rodiklis: atnaujintas Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros planas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-08-01

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top