Socialinės piniginės paramos poskyris

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinės piniginės paramos poskyris

Respublikos g. 2, Tauragė 72255

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Socialinės piniginės paramos poskyrio darbuotojai

Poskyrio informacija

 1. Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka administruoja piniginę socialinę paramą, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių bei kitų dokumentų, reglamentuojančių piniginės socialinės paramos teikimą, projektus;
 2. Užtikrina kokybišką Tauragės rajono savivaldybės gyventojų konsultavimą ir aptarnavimą socialinės paramos klausimais, priima gyventojų prašymus socialinei paramai;
 3. Laiku apdoroja gyventojų prašymus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, parengia Socialinės piniginės paramos poskyrio sprendimų ir kitų su socialinės paramos skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (raštų, pažymų, išvadų ir kt.) projektus, užtikrina teisingumą, išduoda gyventojams pažymas apie jiems paskirtą (išmokėtą) piniginę socialinę paramą;
 4. Pagal kompetenciją apdoroja socialinės paramos gavėjų duomenis ir suveda juos į duomenų bazes, dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei kompiuterinės socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA), valstybės duomenų valdymo sistemos Palantirprogramomis, pagal poreikį naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis, užtikrina gaunamų duomenų saugumą ir asmens duomenų konfidencialumą;
 5. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis ir reglamentais, bendradarbiauja ir teikia reikalingą informaciją Užsienio išmokų tarnybai, užsienio valstybių kompetentingoms įstaigoms dėl socialinių išmokų mokėjimo;
 6. Pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina informacijos apie piniginės socialinės paramos teikimą sklaidą ir viešinimą Tauragės rajono savivaldybės gyventojams;
 7. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros planą bei Savivaldybės biudžetą, pagal kompetenciją rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus bei teikia Skyriaus vedėjui pagal įgaliojimus;
 8. Įgyvendina patvirtintas kuruojamos srities programas, rengia poskyrio veiklos, kuruojamų programų (ar priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas bei teikia Skyriaus vedėjui;
 9. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 10. Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal suteiktus įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
 11. Tvarko socialinės paramos gavėjų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka suruošia bylas saugojimui, tvarko bylų archyvą;
 12. Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus.
Poskyrio darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top