Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Skyriaus informacija

 • Analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
 • Rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo ir sporto dalį, švietimo ir sporto plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • Renka ir analizuoja informaciją apie kūno kultūros ir sporto veiklą rajone, teikia šią informaciją visuomenei bei Kūno kultūros ir sporto departamentui;
 • Teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
 • Tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
 • Vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jų nustatyta tvarka, vykdo valstybės švietimo stebėseną;
 • Organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
 • Koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių mokyklų vadovus ir mokytojus, laisvuosius mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
 • Organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, kompleksiškai teikiamos pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
 • Organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
 • Dalyvauja savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimo procesuose, priima, saugo ir tvarko ugdymo įstaigų vadovų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas.
 • Organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
 • Ugdymo įstaigų vadovų atžvilgiu atlieka personalo funkcijas;
 • Prižiūri savivaldybės mokyklų veiklą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, įsivertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
 • Analizuoja sporto įstaigų tinklo vystymą, atlieka jų veiklos koordinavimą;
 • Konsultuoja nevyriausybinių sporto organizacijų, sporto klubų vadovus veiklos organizavimo klausimais;
 • Teikia informaciją sporto organizacijoms apie Savivaldybės skelbiamus projektus, jų finansavimą, inicijuoja sutarčių sudarymą;
 • Planuoja ir koordinuoja rajono kūno kultūros ir sporto renginius;
 • Bendradarbiauja su šalies, kitų miestų bei regionų sporto institucijomis, užsienio sporto įstaigomis bei organizacijomis;
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
  – savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir pasiūlymų dėl savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio ugdymo teikėjų tinklo kūrimo;
  – savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;
  – pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
  – mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
  – asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas;
  – neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
  – savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
  – mokesčio dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą;
  – mokesčio dydžio nustatymo už ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;
  – mokesčio dydžio nustatymo už savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
  – mokesčio dydžio nustatymo už teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
  – mokesčio dydžio nustatymo už neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
  – mokesčio dydžio nustatymo už savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
  – mokesčio dydžio nustatymo už sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
 • Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę;
 • Bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetu sprendžiant aktualius rajono švietimo ir sporto klausimus;
 • Vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

1 užduotis: Koordinuoti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programos vykdymo II etapo įgyvendinimą Tauragės rajone.

Vertinimo rodiklis: Sėkmingas II etapo įgyvendinimas.

Įvykdymo terminas: 2023-12-01

2 užduotis: Koordinuoti pasiruošimą įtraukiajam ir visuotiniam vaikų ugdymui nuo 2024 m.

Vertinimo rodiklis: Sėkmingas įtraukiojo ugdymo koordinavimas bei pasiruošimas visuotiniam ugdymui pagal ikimokyklinio, pradinio ir bendrojo ugdymo programas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

3 užduotis: Pokyčių savivaldybės švietimo sistemoje stebėsena ir analizė.

Vertinimo rodiklis: sėkmingas atnaujinto ugdymo turinio diegimas mokyklose; sėkmingas pilotinės programos Tauragė START įgyvendinimas; išanalizuoti ir aptarti VBE, NMPP, PUPP ir STEAM krypties ugdymosi pažangos rezultatai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

4 užduotis: Sėkmingai veikianti centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas sistema.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-10-30

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top