Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Skyriaus informacija

 • Pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybės institucijoms ir Savivaldybės administracijai teismuose, prokuratūroje ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose valstybės institucijose;
 • Pagal įgaliojimą rengia procesinius dokumentus teismams, Darbo ir Lietuvos administracinių ginčų komisijoms, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui ir kitoms valstybės institucijoms;
 • Pagal kompetenciją organizuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir atstovauja Savivaldybės institucijoms bei Savivaldybės administracijai sprendimų vykdymo procese;
 • Vertina rengiamų Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, užtikrina pateiktų derinti Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisėtumą;
 • Konsultuoja Savivaldybės darbuotojus teisiniais klausimais, prireikus teikia tarnybinę pagalbą rengiant Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • Rengia Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių sudarymo tvarkas, tikrina Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos rengiamų sutarčių projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams, teikia išvadas, pasiūlymus dėl parengtų sutarčių projektų ir užtikrina personalo rengiamų sutarčių  teisėtumą;
 • Nagrinėja asmenų pranešimus pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą
 • Organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą;
 • Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
 • Įgyvendina Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir su pranešėjų apsauga susijusių teisės aktų nuostatas;
 • Atlieka personalo sudėties analizę, padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
 • Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;
 • Renka, analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ataskaitas, išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimo, vidinių procesų optimizavimo, organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo,  darbo apmokėjimo ir motyvacinių sistemų tobulinimo, Savivaldybės administracijos struktūros, didžiausio leistino Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo, naujų darbuotojų pritraukimo strategijos, personalo karjeros ir rotacijos galimybių; darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimo, inicijuoja ir kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą, reikalingų teisės aktų parengimą, pakeitimą ar papildymą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
 • Rengia Savivaldybės darbuotojų pareigybių sąrašus, konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
 • Organizuoja konkursus į Savivaldybės administracijos darbuotojų ir Savivaldybės įstaigų (prireikus – Savivaldybės valdomų įmonių) vadovų pareigas, priėmimą ir atleidimą iš jų;
 • Padeda Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • Atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
 • Organizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir Savivaldybės įstaigų vadovų kasmetinį tarnybinės veiklos vertinimą;
 • Koordinuoja atostogų, komandiruočių suteikimą Savivaldybės darbuotojams, Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės valdomų įmonių vadovams, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip;
 • Formuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymo ir ugdymo prioritetus bei organizuoja kvalifikacijos kėlimą;
 • Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
 • Padeda Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo valdymą, adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
 • Pagal kompetenciją padeda Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės strateginio planavimo procesuose;
 • Pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus ir pareiškimus, renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

1 užduotis: Parengti tvarkos aprašą, reglamentuojantį kriterijus ir išeitinių išmokų dydžius, taikomus atleidžiant darbuotojus šalių susitarimu.

Vertinimo rodiklis: Parengtas tvarkos aprašas, reglamentuojantis kriterijus ir išeitinių išmokų dydžius, taikomus atleidžiant darbuotojus šalių susitarimu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-31

2 užduotis: Stebėti Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinamųjų bei kitų savivaldybės administracijai aktualių teisės aktų priėmimą / pakeitimą. Užtikrinti, kad apie juos nuolat būtų informuojami atitinkami administracijos struktūriniai padaliniai ir į juos neįeinantys valstybės tarnautojai.

Vertinimo rodiklis: Stebėtas Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinamųjų bei kitų savivaldybės administracijai aktualių teisės aktų priėmimas / pakeitimas. Užtikrinta, kad apie juos būtų nuolat informuojami atitinkami administracijos struktūriniai padaliniai ir į juos neįeinantys valstybės tarnautojai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Išanalizuoti Teisės skyriaus rengtų teisės aktų atitiktį 2023-04-01 įsigaliosiančio Vietos savivaldos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatoms. Prireikus organizuoti ir koordinuoti teisės aktų projektų, priskiriamų Teisės skyriaus kompetencijai, parengimą  / pakeitimą.

Vertinimo rodiklis: Išanalizuota Teisės skyriaus rengtų teisės aktų atitiktis 2023-04-01 įsigaliosiančio Vietos savivaldos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatoms. Prireikus organizuotas ir koordinuotas teisės aktų projektų, priskiriamų Teisės skyriaus kompetencijai, parengimas / pakeitimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Savivaldybės administracijos darbuotojams parengti teisės aktų projektų rengimo atmintinę.

Vertinimo rodiklis: Savivaldybės administracijos darbuotojams parengta teisės aktų projektų rengimo atmintinė.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top