Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I-IV: 8:00 val. – 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. – 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

 • Pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybės institucijoms teismuose, prokuratūroje ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose valstybės institucijose;
 • Pagal įgaliojimą rengia procesinius dokumentus teismams, Darbo ir Lietuvos administracinių ginčų komisijoms, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui ir kitoms valstybės institucijoms;
 • Pagal kompetenciją organizuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir atstovauja Savivaldybės institucijoms sprendimų vykdymo procese;
 • Vertina Savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams, užtikrina pateiktų derinti Savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisėtumą;
 • Konsultuoja Savivaldybės darbuotojus teisiniais klausimais, prireikus padeda rengti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • Rengia Savivaldybės institucijų vardu sudaromų sutarčių sudarymo tvarkas, tikrina Savivaldybės institucijų rengiamų sutarčių projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams, teikia išvadas, pasiūlymus dėl parengtų sutarčių projektų ir užtikrina personalo rengiamų sutarčių teisėtumą;
 • Nagrinėja asmenų pranešimus pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą;
 • Organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą;
 • Padeda Administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
 • Įgyvendina Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir su pranešėjų apsauga susijusių teisės aktų nuostatas;
 • Atlieka personalo sudėties analizę, padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
 • Teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) Administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;
 • Renka, analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais ir teikia Administracijos direktoriui ataskaitas, išvadas ir  pasiūlymus dėl Administracijos veiklos valdymo tobulinimo, vidinių procesų optimizavimo, organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo, darbo apmokėjimo ir motyvacinių sistemų tobulinimo, Administracijos struktūros, didžiausio leistino Administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo, naujų darbuotojų pritraukimo strategijos, personalo karjeros ir rotacijos galimybių; darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimo, inicijuoja ir kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą, reikalingų teisės aktų parengimą, pakeitimą ar papildymą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo  drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
 • Rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
 • Organizuoja konkursus į Administracijos darbuotojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų pareigas, priėmimą ir atleidimą iš jų;
 • Padeda Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
 • Organizuoja Administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir Savivaldybės įstaigų vadovų kasmetinį tarnybinės veiklos vertinimą;
 • Organizuoja atostogų, komandiruočių suteikimą Savivaldybės darbuotojams ir Savivaldybės įstaigų vadovams, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu Savivaldybės administracijos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
 • Formuoja Administracijos darbuotojų mokymo ir ugdymo prioritetus bei organizuoja kvalifikacijos kėlimą;
 • Padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
 • Padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo valdymą, adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
 • Padeda įgyvendinti Savivaldybės darbuotojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų socialines ir kitas garantijas;
 • Pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja prevencines priemones, akcijas, administracinių nusižengimų mažinimo Savivaldybės teritorijoje projektus;
 • Konsultuoja ir teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
 • Vadovaudamasis ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, renka įrodymus, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją atskirai ar kartu su kitomis teisėsaugos, teisėtvarkos institucijomis organizuoja patikrinimus ir dalyvauja juose, bendradarbiauja su policijos pareigūnais, palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis Skyriaus veiklos klausimais;
 • Pagal teisės aktuose Skyriui nustatytą kompetenciją prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, reikalavimų.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės strateginio planavimo procesuose;
 • P8.32. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja pretenzijas dėl žalos atlyginimo, asmenų skundus ir pareiškimus, renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

1 užduotis: Parengti tvarkos aprašą, reglamentuojantį kriterijus ir išeitinių išmokų dydžius, taikomus atleidžiant darbuotojus šalių susitarimu.

Vertinimo rodiklis: Parengtas tvarkos aprašas, reglamentuojantis kriterijus ir išeitinių išmokų dydžius, taikomus atleidžiant darbuotojus šalių susitarimu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-31

2 užduotis: Stebėti Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinamųjų bei kitų savivaldybės administracijai aktualių teisės aktų priėmimą / pakeitimą. Užtikrinti, kad apie juos nuolat būtų informuojami atitinkami administracijos struktūriniai padaliniai ir į juos neįeinantys valstybės tarnautojai.

Vertinimo rodiklis: Stebėtas Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinamųjų bei kitų savivaldybės administracijai aktualių teisės aktų priėmimas / pakeitimas. Užtikrinta, kad apie juos būtų nuolat informuojami atitinkami administracijos struktūriniai padaliniai ir į juos neįeinantys valstybės tarnautojai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Išanalizuoti Teisės skyriaus rengtų teisės aktų atitiktį 2023-04-01 įsigaliosiančio Vietos savivaldos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatoms. Prireikus organizuoti ir koordinuoti teisės aktų projektų, priskiriamų Teisės skyriaus kompetencijai, parengimą  / pakeitimą.

Vertinimo rodiklis: Išanalizuota Teisės skyriaus rengtų teisės aktų atitiktis 2023-04-01 įsigaliosiančio Vietos savivaldos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatoms. Prireikus organizuotas ir koordinuotas teisės aktų projektų, priskiriamų Teisės skyriaus kompetencijai, parengimas / pakeitimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Savivaldybės administracijos darbuotojams parengti teisės aktų projektų rengimo atmintinę.

Vertinimo rodiklis: Savivaldybės administracijos darbuotojams parengta teisės aktų projektų rengimo atmintinė.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top