Vykdomi projektai

„Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: Įtraukiojo ugdymo erdvės kūrimas Tauragės Jovarų pagrindinės mokykloje pagal universalaus dizaino principus (stadiono atnaujinimas), Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos Multifunkcinės salės pagal universalaus dizaino principus įrengimas (sporto salės kapitalinis remontas), Jungtinės tyrėjų grupės tyrimas „Matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų situacijos prielaidos ir galimybės“ Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, Matematikos akademijos įkūrimas bei Mikroklimato tyrimai projektą įgyvendinančiose mokyklose.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
  • Padidėjusi švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis.
  • Pagerėjusi mokinių emocinė ir fizinė sveikata.
  • Padidėjusi STEAM srities dalykų neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.
  • Padidėjęs „Dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose) skirtuose įtraukiajam ugdymui mokytojų bei specialiųjų pedagogų skaičius.
  • Sukurtas rajono edukacinės patirties bankas, skatinant gerosios patirties sklaidą.
Scroll to Top