Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus Viešosios tvarkos poskyris

Respublikos g. 2, Tauragė 72255

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Poskyrio informacija

Poskyrio uždaviniai:

5.1. bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis
užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos
ilgalaikes ar trumpalaikes programas ar kitas priemones;
5.2. pagal priskirtą kompetenciją (Nuostatų 6.6 papunktis) kontroliuoti Savivaldybės
institucijų ir Savivaldybės administracijos priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką,
vykdymą;
5.3. pagal priskirtą kompetenciją (Nuostatų 6.6 papunktis) ir Savivaldybės administracijos
direktoriaus suteiktus įgaliojimus įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų
kodekso (toliau – ANK) nuostatas.
5.4. organizuoti savivaldybės aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkosauginiu požiūriu saugios
aplinkos kūrimą, savivaldybės strateginių ir kitų aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą.
5.5. pagal priskirtą kompetenciją koordinuoti ir įgyvendinti Europos Sąjungos bendrojo
duomenų apsaugos reglamento, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinę saugą
reglamentuojančius teisės aktus.
6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja prevencines priemones, akcijas,
administracinių nusižengimų mažinimo Savivaldybės teritorijoje projektus;
6.2. konsultuoja ir teikia tarnybinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams
teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
6.3. vadovaudamasis ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, renka
įrodymus, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą,
surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą;
6.4. pagal Poskyrio kompetenciją (Nuostatų 6.6 papunktis) atskirai ar kartu su kitomis
teisėsaugos, teisėtvarkos institucijomis organizuoja patikrinimus ir dalyvauja juose, bendradarbiauja
su policijos pareigūnais, palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis
tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.5. pagal teisės aktuose Poskyriui nustatytą kompetenciją prižiūri ir kontroliuoja, kaip
laikomasi teisės aktų, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, reikalavimų.
6.6. atlieka administracinių teisės pažeidimų kontrolę, organizuoja ir vykdo reidus,
tikrinimus šiems administraciniams teisės pažeidimams išaiškinti:
6.6.1. savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo teritorijose;
6.6.2. kelių dangos užteršimas;
6.6.3. kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas (dėl transporto priemonių stovėjimo tvarkos
gyvenamosiose zonose ir kiemuose);
6.6.4. triukšmo prevencija ir kontrolė;
6.6.5. gyvūnų laikymo taisyklių kontrolė (kačių, šunų priežiūra);
6.6.6. kapinių tvarkymo, savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros,
komunalinių atliekų tvarkymo ir švaros taisyklių laikymasis;
6.6.7. želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymasis;
6.6.8. prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių laikymasis,
6.6.9. žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių laikymasis.
6.7. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais ir
kitomis institucijomis užtikrinant viešąją tvarką ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos ir kontrolės
programas;
6.8. organizuoja savivaldybės aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos veiklą,
savivaldybės strateginių ir kitų aplinkosaugos dokumentų rengimą ir vykdymą;
6.9. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministerijos priimtų norminių teisės aktų, Savivaldybės
tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų aplinkos apsaugos
klausimais įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
6.10. pagal kompetenciją nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
programas ir ataskaitas ir teikia išvadas dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos
galimybių;
6.11. rengia savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, organizuoja jos
įgyvendinimą, teikia ataskaitas apie programos lėšų naudojimą;
6.12. analizuoja oro, paviršinio ir požeminio vandens kokybės būklę, siūlo priemones ją
gerinti;
6.13. koordinuoja savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir
valdymą;
6.14. organizuoja ir vykdo gamtos, medžioklės ir žvejybos išteklių naudojimo kontrolę;
6.15. koordinuoja aplinkosauginį švietimą rajone;
6.16. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir
apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną. Organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje
esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių
veisimą. Organizuoja savivaldybės saugomų teritorijų ir gamtinio kraštovaizdžio objektų priežiūrą.
6.17. rengia Tauragės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo
taisykles, kontroliuoja kapinių priežiūros ir kitų su tvarkymu susijusių darbų atlikimą.
6.18. nagrinėja leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti
prašymus, išduoda leidimus. Organizuoja bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo
iš gyventojų, karantinavimo, eutanazijos, laikinos globos ir visuomenės švietimo bei bešeimininkių
kačių kastravimo paslaugas;
6.19. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės strateginio planavimo procesuose;
6.20. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų
veikloje;
6.21. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių,
administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
6.22. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus, renka, tvarko,
analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
6.23. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Teisės skyriaus vedėjo
pavedimus Poskyrio kompetencijos klausimais.
6.24. Koordinuoja Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą.
6.25. Koordinuoja Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)
įgyvendinimą ir asmens duomenų tvarkymo procesus, teikia informaciją, susijusią su asmens
duomenų apsauga, įmonei, vykdančiai asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
6.26. Įgyvendina ir koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų bei kitų darbuotojų
saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų vykdymą, teikia informaciją,
susijusią su darbuotojų sauga ir sveikata, įmonei, vykdančiai darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos
funkcijas.
6.27. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti priešgaisrinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

 

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas pavestas funkcijas, turi
teisę:
7.1. kreiptis į valstybinio ir savivaldybės administravimo subjektus;
7.2. pagal įgaliojimą atstovauti Savivaldybės institucijoms bei Savivaldybės administracijai
valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, įmonėse, Savivaldybės įstaigose, įmonėse
ir organizacijose;
7.3. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių bei
įstaigų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms užduotims spręsti, teisės aktų ir kitų
dokumentų projektams rengti, išvadoms dėl jų teikti;
7.4. gauti iš fizinių ir juridinių asmenų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, duomenis ir
dokumentus, reikalingus Poskyrio uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
7.5. suderinęs su kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais,
pasitelkti kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus teisės aktų ir kitų
dokumentų projektams rengti; teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų
projektų;
7.6. organizuoti pasitarimus ir diskusijas savo kompetencijos klausimams spręsti;
7.7. pagal kompetenciją ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus duoti asmenims teisėtus
nurodymus ir reikalavimus (įleisti į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus
objektus; pateikti informaciją, duomenis ar dokumentus; atvykti ir duoti paaiškinimus, vykdyti teisės
aktuose nustatytas pareigas ir kt.);
7.8. atskirai ar kartu su Savivaldybės ir kitų valstybės institucijų pareigūnais kontrolės tikslu
lankytis Savivaldybės įstaigose, įmonėse, kitose įstaigose, įmonėse ar organizacijose ir jų teritorijose,
taip pat fiziniams asmenims priklausančiose teritorijose ar patalpose, lankytis renginiuose.
7.9. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui,
rekomendacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams.
8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai
priskirtas funkcijas, turi pareigą:
8.1. vadovautis Nuostatais ir Poskyrio darbuotojų pareigybių aprašymais;
8.2. tinkamai ir laiku atlikti pavedamus darbus;
8.3. vykdyti Savivaldybėstarybossprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus
įsakymus.
9. Poskyris turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų
teisių ir pareigų poskyrio kompetencijos klausimais.

Poskyrio darbo organizavimas ir atsakomybė

10. Poskyrio veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Tauragės
rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir
strateginio planavimo principais, Administracijos ir šiais Nuostatais.
11. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius.
12. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Teisės skyriaus vedėjui, Poskyrio
valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir
atskaitingi Poskyrio vedėjui.
13. Poskyrio vedėjo atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai,
šie Nuostatai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas jo pareigybės aprašymas.
14. Poskyrio vedėjas:
14.1. organizuoja Poskyrio darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą,
atsako už Poskyrio veiklą ir Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
14.2. rengia Poskyrio veiklos planus, ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia
pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų pakeitimo, siekdamas tinkamo ir teisingo darbuotojų darbo
krūvio paskirstymo, atlieka kitas funkcijas, numatytas įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir
kituose įstaigos vidaus teisės aktuose;
14.3. nustato darbuotojams metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir
riziką, atlieka tarnybinės veiklos vertinimą ir parengia vertinimo išvadas;
14.4. tikrina Poskyrio darbuotojų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia
dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
14.5. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kontroliuoja Poskyrio darbuotojų darbo drausmę;
14.6. teikia pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su Poskyrio veikla, svarstymo Savivaldybės
taryboje;
14.7. teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priedų, priemokų ar tarnybinių nuobaudų
skyrimo;
14.8. nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos
ataskaitas tiesioginiam vadovui.
15. Kai Poskyrio vedėjas negali eiti pareigų, jo funkcijas vykdo Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.
16. Poskyrio valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš jų Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria
tarnybines ir drausmines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Savivaldybės
administracijos direktorius, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.
17. Poskyrio darbuotojų funkcijas nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtinti jų pareigybių aprašymai.
18. Poskyrio darbuotojai atsako už laiku ir tinkamai atliktas savo funkcijas, vidaus darbo
tvarkos taisyklių laikymąsi, parengtų, derintų Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių,
administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų teisėtumą ir pagrįstumą. Poskyrio darbuotojai
nevertina teisės aktų bei veiksmų politinio bei ekonominio tikslingumo požiūriu. Poskyrio
darbuotojai neatsako už nuomonę, jei dalyko nereglamentuoja teisės aktai, arba tarp teisės aktų yra
normų kolizija ir nėra teismų praktikos. Poskyrio darbuotojai neatsako už išvadas, jeigu jiems buvo
pateikta neteisinga, netiksli, neišsami informacija, duomenys, dokumentai, kurių reikia funkcijoms
vykdyti.
19. Poskyrio pasitarimai rengiami Poskyrio vedėjo nurodytu laiku. Juose pagal kompetenciją
nagrinėjami Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų,
programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.

 

 

 

Poskyrio darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top